Portal Promocji Eksportu

Klauzula informacyjna dla użytkowników Portalu Promocji Eksportu

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju i Technologii, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: +48222 500 123, kancelaria@mrpit.gov.pl, Adres skrytki na ePUAP: /MRPiT/SkrytkaESP, natomiast wykonującym obowiązki administratora jest Dyrektor Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mrpit.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe na Portalu są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO to jest na podstawie Pani/Pana zgody, w celu:
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest również podmiot przetwarzający świadczący usługę hostingu Portalu.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 r. poz. 164 ).
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 3.
 9. Przysługuje Pani/Panu:
  • a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • c) prawo do usunięcia danych osobowych;
  • d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody należy przesłać wiadomość na adres: uwagi_eksportuj@mr.gov.pl.
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).