Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCzas na zamówienia publiczne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Barłomiej Druziński | 2016-01-11 16:43:35
wielka brytania, zamówienia publiczne, przetargi

W Wielkiej Brytanii przepisy o zamówieniach publicznych dotyczą tylko tych zamówień, które są objęte zakresem unijnych dyrektyw.

 

 

Prawo

 

 • rozporządzenie nr 5 (2006) (Statutory instrument no 5 The Public Contract Regulations 2006), dalej w skrócie „rozporządzenie klasyczne”
 • rozporządzenie nr 6 (2006) (Statutory instrument no 6 The Utilities Contracts Regulation 2006),dalej w skrócie „rozporządzenie sektorowe”

Rozporządzenia te dotyczą wprawdzie wyłącznie zamówień udzielanych w Anglii, Walii oraz Irlandii Płn. (w Szkocji przyjęte zostały dwa odrębne rozporządzenia), jednak w praktyce treść szkockich przepisów wprowadza identyczne zasady zamówień publicznych, jak w reszcie Zjednoczonego Królestwa.

Zarówno klasyczne, jak i sektorowe rozporządzenia mają zastosowanie wyłącznie do zamówień o wartościach nie mniejszych niż progi określone w unijnych dyrektywach.

W Wielkiej Brytanii nie ma aktu prawnego regulującego procedury udzielania zamówień podprogowych. Zamówienia mniejszej wartości podlegają więc wyłącznie zasadom wynikającym z prawa pierwotnego WE – Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

 

Kto odpowiada za zamówienia publiczne

 

System zamówień publicznych w Wielkiej Brytanii ma charakter zdecentralizowany, co oznacza, że poszczególni zamawiający są sami odpowiedzialni za udzielane przez siebie zamówienia.

Organem odpowiedzialnym na poziomie centralnym za koordynację systemu zamówień publicznych jest Office of Government Commerce (OGC) – niezależny organ Ministerstwa Skarbu (Ministry of Treasury). Zadaniem OGC jest przede wszystkim upowszechnianie wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych.

Na stronie internetowej OGC (www.ogc.gov.uk) poza samymi tekstami omawianych rozporządzeń, można znaleźć teksty publikacji przygotowanych przez OGC, zawierających przydatne informacje, dotyczące różnych aspektów zamówień publicznych w Wielkiej Brytanii i UE.


Zasady udzielania zamówień publicznych

 

Zamawiający obowiązani są do równego traktowania wszystkich wykonawców, usługodawców lub dostawców, oraz do udzielania zamówień zgodnie z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji. Wykonawcy z Polski są traktowani na tych samych warunkach co wykonawcy irlandzcy lub pochodzący z innych państw UE.

 

Procedury udzielania zamówień publicznych

 

Rozporządzenie „klasyczne” przewiduje następujące procedury udzielania zamówień publicznych:

 • procedura otwarta
 • procedura ograniczona
 • procedura negocjacyjna z publikacją ogłoszenia
 • procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia
 • dialog konkurencyjny

Procedurami podstawowymi są: otwarta i ograniczona. Wybór pomiędzy nimi jest pozostawiony swobodnemu uznaniu zamawiającego.

Rozporządzenie „sektorowe” pozwala z kolei zamawiającemu na swobodny wybór między trzema procedurami udzielania zamówień:

 • procedurą otwartą
 • procedurą ograniczoną
 • procedurą negocjacyjną – pod warunkiem, że zamawiający opublikuje ogłoszenie zapraszające do konkurencji (call for competition), czyli zapraszające do złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału

Dodatkowo, jeżeli spełnione są określone warunki, których lista jest zamknięta, zamawiający może udzielić zamówienia bez publikacji ogłoszenia. Rozporządzenie sektorowe nie przewiduje dialogu konkurencyjnego.

 

Warunki udziału w postępowaniu

 

Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w postępowaniu o zamówienie publiczne, powinni spełniać określone warunki. Zamawiający musi wykluczyć wykonawcę, który został prawomocnie skazany przez sąd za: udział w organizacji przestępczej, przestępstwo korupcji w rozumieniu rozdziału 1 Public Bodies Corrupt Practices Act z 1889 r. lub rozdziału 1 Prevention of Corruption Act (ustawy o zwalczaniu korupcji) z 1906 r., „pranie brudnych pieniędzy” w rozumieniu Money Laundering Regulations 2003 lub za każde inne przestępstwo w rozumieniu art.45 ust.1 dyrektywy 2004/18 zdefiniowane przez prawo krajowe któregokolwiek państwa członkowskiego UE.
Zamawiający może też wykluczyć wykonawcę, który:

 • jest w stanie upadłości lub likwidacji, jego działalność jest objęta zarządem sądowym, zawarł umowę z wierzycielami, zawiesił działalność gospodarczą albo znajduje się w analogicznej sytuacji, wynikającej z podobnej procedury przewidzianej prawem krajowym
 • jest przedmiotem postępowania o ogłoszenie upadłości, o wydanie nakazu przymusowej likwidacji, o ustanowienie zarządu sądowego, postępowania układowego z wierzycielami lub innego podobnego postępowania, przewidzianego prawem krajowym
 • został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z jego działalnością zawodową
 • jest winny poważnego wykroczenia zawodowego, które może być w jakikolwiek sposób udowodnione przez zamawiających
 • zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne, wymaganych przez przepisy prawa kraju, w którym ma siedzibę lub kraju zamawiającego
 • nie wywiązuje się z obowiązku płatności podatków, wymaganych przez przepisy prawa kraju zamawiającego
 • jest winny poważnego oszustwa w zakresie dostarczenia, lub niedostarczenia informacji

 

Kryteria udzielania zamówień

 

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia zamawiający może udzielić zamówienia wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie z punktu widzenia zamawiającego lub zawiera najniższą cenę. Wybór między tymi dwiema metodami jest pozostawiony swobodnemu uznaniu zamawiającego.

 

Odwołania

 

W Wielkiej Brytanii nie ma odrębnego organu odwoławczego w sprawach zamówień publicznych. Wykonawcy zamówienia mogą wnosić odwołania do sądów powszechnych (w Anglii, Walii oraz Irlandii Płn. do High Courts, w Szkocji do Courts of Session).

Sądy te mają swoje siedziby w większości dużych oraz średnich miast brytyjskich. Skargę wnosi się do sądu właściwego według siedziby zamawiającego. Przed wniesieniem skargi do sądu wykonawca jest zobowiązany poinformować danego zamawiającego (lub koncesjonariusza) o naruszeniu przez tego ostatniego przepisów o zamówieniach oraz o zamiarze skorzystania z przysługujących wykonawcy środków zaskarżenia. To bezwzględny wymóg, którego niedopełnienie skutkuje oddaleniem skargi przez sąd.

Skarga do sądu powinna być wniesiona niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech miesięcy licząc od dnia, w którym wykonawca powziął wiadomość o wystąpieniu okoliczności stanowiących podstawę do wniesienia skargi. Sąd może jednak, z ważnych powodów, dopuścić skargę wniesioną po upływie wspomnianego terminu.

Od skargi pobierana jest opłata (wpis) w wysokości ok. 500 funtów. W procedurze odwoławczej toczącej się już po zawarciu umowy w sprawie zamówienia lub koncesji sąd jest uprawniony jedynie do przyznania odszkodowania wykonawcy. Od wyroku wydanego przez sąd powszechny przysługuje prawo odwołania do sądu apelacyjnego (Court of Appeal), a następnie do Izby Lordów, która jest najwyższym sądem w Wielkiej Brytanii.

 

Informacja o przetargach publicznych

 

Przepisy prawne dotyczące przetargów publicznych w Zjednoczonym Królestwie obejmują swoim zakresem instytucje i organizacje oraz projekty, które są finansowane z publicznych funduszy. Urzędy centralne, agencje rządowe, władze lokalne, służba zdrowia (NHS), policja, wojsko oraz uczelnie i szkoły publiczne podlegają przepisom o zamówieniach publicznych.

Do kluczowych instytucji, które w największej skali realizują kontrakty w systemie zamówień publicznych należą: Ministerstwo ds. Transportu, (Department for Transport), Ministerstwo Obrony (The Ministry of Defence), Ministerstwo Edukacji (The Department for Education),Ministerstwo Ochrony Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich (The Department for Environment, Food and Rural Affairs ), Ministerstwo Biznesu, Innowacji i Umiejętności(The Department for Business, innovation and Skills). Wiele interesujących przetargów ogłaszanych jest również przez władze lokalne. Instytucje te informują na stronach internetowych o swoich potrzebach i warunkach, jakie powinni spełnić potencjalni dostawcy.
Rządowe kontrakty dotyczące dostaw i usług o wartości przekraczającej unijny limit, który wynosi ok. 100.000 funtów oraz kontrakty na prace inżynieryjno-budowlane przekraczające limit o wartość ok. 4 mld funtów podlegają unijnym regulacjom prawnym i informacje o nich muszą być publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (http://www.europa.eu.int/eur-le/lex/JOIndex.do?ihmlang=pl). Czasami organizacje z sektora zamówień publicznych zamieszczają w nim również informacje o zamówieniach o wartości poniżej unijnych limitów.

Informacje o tych zamówienia można również znaleźć w centralnych i lokalnych dziennikach oraz w prasie fachowej z danej branży. W przypadku kontraktów o niskiej wartości nie jest w ogóle wymagane publikowanie informacji o nich na łamach prasy lub w innych środkach przekazu. Dlatego zasadniczą kwestią dla potencjalnego dostawcy jest bezpośrednie dotarcie ze swoją ofertą do instytucji z sektora publicznego, która może być zainteresowana konkretnym produktem lub usługą.

Wiele takich organizacji, w szczególności samorządy lokalne, prowadzi zaakceptowane przez siebie listy potencjalnych dostawców, którzy mogą być brani pod uwagę w przypadku kontraktów poniżej unijnych limitów.
Instytucjami, w których można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat ram formalno-prawnych, zasad i procedur przetargów publicznych są Ministerstwo Biznesu, Innowacji i Umiejętności The Department for Business, Innovation ans Skills (www.bis.gov.uk) oraz Biuro Zamówień Rządowych The Office of Government Commerce ( www.ogc.gov.uk).
Specyficznym rodzajem zamówień publicznych są zamówienia farmaceutyków i sprzętu medycznego. Za zamówienia w tym sektorze w Anglii odpowiada Agencja ds. Zakupów i Dostaw (Purchasing and Supply Agency – PASA – www.pasa.nhs.uk). W Szkocji jest to agencja Szkockie Dostawy Medyczne (Scottish Healthcare Supplies http://www.show.scot.nhs.uk/shs/), w Walii agencja Walijskie Dostawy Medyczne (Welsh Health Supplies http://www.whs.wales.nhs.uk/), natomiast w Irlandii Północnej Centralna Agencja Usług – Regionalne Usługi Dostaw (Central Services Agency - Regional Supplies Service Northern Ireland, http://www.centralservicesagency.com

 

Ważne linki

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pendrive z nadrukiem

Profesjonalnie zajmujemy się produkcją gadżetów reklamowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i p...
Polska - WARSZAWA 2022-05-27 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Kubki termiczne z nadrukiem

Gadżety reklamowe są jednym z narzędzi marketingu. Generalnie gadżetem może być praktycznie każdy...
Polska - WARSZAWA 2022-05-07 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Derma tapicerska

Dolaro to wysokiej jakości derma tapicerska rewelacyjnie imitująca skórę naturalną. Tkanina jest ...
Polska - Nowa Sól 2019-05-16 Dodał: Mariusz Giwierski Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert